http://www.viptravelandservice.com/
 
 
 
 
 

 

สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดสมุทรสาคร
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
เกษม โฮเต็ล ๙๒๗/๒๘ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๗๘ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๒๐–๓๕๐ บาท
เซ็นทรัล เพลส ๑๒๔๒/๔๖๙ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย โทร.๐ ๓๔๔๑ ๒๘๑๖-๙, ๐ ๓๔๔๒ ๒๙๗๑-๓  HYPERLINK "http://www.centralplacehotel.com" www.centralplacehotel.com จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท
บ้านธรรมชาติคุ้งน้ำ รีสอร์ท (ใกล้ทางแยกบ้านแพ้ว) ๕๖/๖ หมู่ ๖ ตำบลบ้านบ่อ โทร. ๐ ๓๔๘๓ ๙๒๖๑, ๐ ๙๑๑๗ ๕๓๑๒ www.bankungnam.com  จำนวน ๑๔ หลัง ราคา ๑,๑๐๐-๑,๔๐๐ บาท  (รวมอาหารเช้า)
มอสแมนอินน์  ๙๙ หมู่ ๒ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลนาดี โทร. ๐ ๓๔๘๓ ๐๒๑๒ จำนวน ๓๕ ห้อง ราคา ๓๙๐-๑,๘๐๐ บาท
เลอ ชาเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ ๔๗ หมู่ที่ ๕ ถนนธนบุรี-ปากท่อ ตำบลกาหลง โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๘๔๙๗ จำนวน ๒ ห้องใหญ่ ราคา ๕๕๐ บาท (๒ วัน ๑ คืน อาหาร ๔ มื้อ) รับกลุ่มสัมมนาไม่เกิน ๑๐๐ คนและมีที่พักสำหรับรับค่ายลูกเสือได้ ๕๐๐ คน
เวียงไทย โฮเต็ล ๘๒๑/๕-๖ ถนนสุคนธวิทย์ ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๑๕๑ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๘๐–๓๒๐ บาท
สุขใจ  ๔๑๑/๑๖ ถนนสุขาภิบาล ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๙๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ๒๐๐–๒๖๐ บาท
ศรีปทุม  ๑๓๗ หมู่ ๖ ซอยวัดศรีเมือง-คลองครุ ตำบลท่าทราย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๗๔๙ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๕๐–๓๒๐ บาท

อำเภอกระทุ่มแบน
กรีนเฮาส์  ๒๙๔/๕ ถนนสุคนธวิทย์ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๘๐๗, ๐ ๓๔๔๗ ๓๙๕๐ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๗๐ บาท
กาแลคซี่อินน์   ๙๙/๙ หมู่ ๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๘๐๕๖–๖๐  จำนวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๑๘๕-๗๐๐ บาท
ไนซ์ เฟรนด์  ๑๐๙ หมู่ ๑๐ ตำบลคลองมะเดื่อ  โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๒๐๓๑, ๐ ๓๔๔๗ ๓๘๗๕ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๒๐–๓๕๐ บาท
ศรีสยาม  ๒๐๖ หมู่ ๑ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลสวนหลวง โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๐๖๕, ๐ ๓๔๔๗ ๑๘๘๖ จำนวน ๒๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๐๐ บาท
โฮมสเตย์
                โฮมสเตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์ บ้านกลาง ๓๒/๑ หมู่ ๑ ถนนท่าเสาพัฒนา ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน โทร.๐ ๓๔๔๗ ๓๔๐๘ จำนวน ๕ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท/ คน (อาหาร ๓ มื้อ)
อำเภอบ้านแพ้ว
บ้านแพ้ว ๑๔๒/๒ ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว โทร. ๐ ๓๔๔๘ ๒๓๙๖ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๐๐–๓๗๐ บาท

ร้านอาหาร 
อำเภอเมืองสมุทรสาคร
             ท่าเรือภัตตาคาร (เกียง้วน ๓) ๘๕๙ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ท่าเรือมหาชัย  โทร.๐ ๓๔๔๑ ๑๐๘๔ (อาหารทะเล เปิด ๑๐.๓๐–๒๒.๐๐ น.)
ข้าวแกงมามา ๘๑๕/๒ ถนนราษฎรบรรจบ ตำบลมหาชัย โทร.๐ ๓๔๔๒ ๑๙๐๗ (  เปิด ๐๓.๐๐–๐๙.๐๐ น.)
ป่าคลองครุ  ๘๑/๑ ซอยศรีเมือง ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย โทร.๐ ๓๔๔๒ ๓๒๐๕ (อาหารป่า เปิด ๑๐.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
นิวรสทิพย์  ๙๒๗/๔๓  ข สี่แยกมหาชัย ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลมหาชัย โทร.๐ ๓๔๔๑ ๑๙๐๐, ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๖๙, ๐ ๓๔๔๑ ๑๘๙๙ (อาหารไทย จีน  เปิด ๑๐.๓๐–๒๒.๓๐ น.)
บ้านเลขที่ 5 ๙๓๐/๒๐ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๖๑๑ (ก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู เปิด ๐๗.๐๐–๑๕.๓๐ น.)
บ้านกุ้งปลา ๕๕/๓ ก ถนนธรรมคุณากร ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๑๐๗ (อาหารจีน อาหารไทย อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
ไผ่   ๑๙๗/๑๓ ถนนเจษฎาวิถี  ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๖๖๔๖ (อาหารไทย อาหารทะเล เวลา ๑๐.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
แมกไม้ชายเลน (ร้านอาหารกลางน้ำล้อมรอบด้วยป่าชายเลน) ๖๐/๑๐ ถนนพระราม ๒ กม.๔๖ ตำบลกาหลง โทร. ๐๘ ๗๗๕๐ ๘๒๒๓ (อาหารพื้นเมือง ปู ปลากะพง เปิด ๑๑.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
เรือนปั้นหยา ๑๓๐๐/๖๐๐ ถนนท่าปลง ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๗๐๗, ๐ ๓๔๘๓ ๖๖๘๙ (อาหารไทย จีน อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๐.๐๐ น.)
ลานเท ๙๕ หมู่ ๑ ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๓๒๙, ๐๘ ๑๘๔๘ ๔๒๔๓ (อาหารไทย อาหารทะเล เวลา ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.)
หนึ่งนุช ๑๐๐๐/๔๔ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๑๐๙๕ (อาหารไทย  เปิดเวลา ๑๑.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
เรือวารี  ๗/๑ หมู่ ๙ ถนนสหกรณ์  ตำบลโคกขาม โทร . ๐ ๓๔๘๕ ๗๒๙๙ (อาหารไทย  เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๓.๐๐ น.)
ร้านมัจฉานุ ๓๘/๑ หมู่ ๘ ถนนสหกรณ์  ตำบลพันท้ายนรสิงห์ โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๘๑๓๙ (อาหารทะเล เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อิ่มทิพย์ ๙๓/๑๒๑–๑๒๒ หมู่ ๗ มหาชัยวิลล่า ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย โทร. ๐ ๓๔๘๒ ๖๘๓๕ (อาหารทะเล เปิดเวลา ๑๐.๓๐–๒๐.๐๐ น.)
ตะไคร้หอม  ๙๓๐ ข  ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๘๑๙๑ (อาหารไทย จีน เปิดเวลา ๑๐.๐๐–๒๒.๓๐ น.)
สรศักดิ์ ซีฟู้ด ๑๐๑๐/๒๒ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๕๖๐, ๐ ๓๔๔๑ ๑๘๒๙ (อาหารทะเล เปิด ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
อ่าวไทย   ๗๖/๘ หมู่ ๒ ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรก โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๔๔๖ (อาหารทะเล เปิด ๑๐.๓๐–๒๑.๓๐ น.)
เม้ยอาหารป่า  ๑๐๓๕/๕ ถนนสรศักดิ์ ตำบลมหาชัย  โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๙๐๐ (อาหารป่า อาหารทะเล เปิด ๑๐.๐๐–๒๔.๐๐ น.)
ครัวโบแดง  ๑๓๓๑ ถนนนรราชอุทิศ ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๓๑๗๔, ๐ ๓๔๔๒ ๓๓๔๘ (อาหารทะเล ไทย จีน ญี่ปุ่น เปิด ๐๙.๓๐–๒๒.๓๐ น. มีคาราโอเกะ)
ป๋อ ป๋อ สุกี้  ๑๔๐๐/๖๐–๖๒ ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๔๕๘๐, ๐ ๓๔๔๒ ๒๓๘๕ (สุกี้  เปิด ๑๑.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
๒๕ ศตวรรษ  ๒๗/๒๓๙ (ทางเข้าท่าฉลอม เยื้องวัดนางหงส์) ตำบลท่าจีน โทร. ๐ ๓๔๘๒ ๒๓๙๑, ๐๘ ๑๙๘๖ ๐๔๕๑ (อาหารทะเล เปิด ๑๑.๐๐–๐๑.๐๐ น. มีคาราโอเกะ)
อำเภอกระทุ่มแบน
เดอะ ไนล์ รีสอร์ท๕๕/๖ หมู่ ๑๒ ถนนพุทธสาคร(สายสี่ตัดใหม่) ตำบลสวนหลวง โทร. ๐ ๒๔๒๐ ๘๓๘๐-๒ (อาหารไทย จีน คาราโอเกะ เปิด ๑๗.๐๐–๐๑.๐๐ น. มีคาราโอเกะ)

บ้านแป๊ะยิ้ม  ๑๓๔๓/๑๙ ถนนสุคนธวิทย์ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน โทร. ๐ ๓๔๔๗ ๑๔๑๓, ๐ ๓๔๘๔ ๙๐๐๗ (อาหารไทย  จีน เปิด ๑๐.๐๐–๒๓.๐๐ น.)
ฟาร์มอ่างทอง  ถนนพุทธสาคร (สายสี่ตัดใหม่) ตำบลสวนหลวง โทร. ๐ ๓๔๘๔ ๔๒๕๒-๓ (อาหารไทย  เปิด ๐๙.๐๐–๒๑.๐๐ น.)
อำเภอบ้านแพ้ว
            ศรีสุวรรณโภชนา  ๑๒  หมู่ ๑ ตำบลหลักสาม  โทร. ๐ ๓๔๔๘ ๑๐๕๒, ๐ ๓๔๔๘ ๑๗๖๓ ( อาหารไทย ส่วนใหญ่ทำจากกุ้ง ปลา ปู เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. )

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ  
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                             โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๒๙๙๒, ๐ ๓๔๘๑ ๐๑๒๓
เทศบาลนครสมุทรสาคร                           โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๐๘
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร                   โทร.   ๐ ๓๔๔๑ ๑๒๕๑, ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๑๒
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง                 โทร.  ๐ ๓๔๔๒ ๙๒๗๑-๔๐, ๓๔๔๑ ๒๕๓๓
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   โทร. ๐ ๓๔๔๑๓๔๘๗, ๐ ๓๔๘๑ ๕๙๘๐
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร                โทร. ๐ ๓๔๔๒ ๗๐๙๙
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว                                โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๙๕๕๕
สถานีเดินรถ บขส. จังหวัดสมุทรสาคร        โทร. ๐ ๓๔๔๑ ๑๐๔๖

ตำรวจทางหลวง                                           โทร.  ๑๑๙๓
ตำรวจท่องเที่ยว                                           โทร. ๑๑๕๕

 
ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,

   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand