www.viptravelandservice.com
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 21 จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาญจน์


ภาคกลาง มี 21 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว

ภาคตะวันตก
มี 5 จังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดยะลา

 
สถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดสุรินทร์
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก 
อำเภอเมืองสุรินทร์
กรุงศรี  ๑๘๕ ถนนกรุงศรีใน (หน้าหอนาฬิกา) โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๐๓๗, ๐ ๔๔๕๑ ๓๑๓๗ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๔๐-๓๕๐ บาท
                เกษมการ์เด้น ๒๗๗ หมู่๑๘ ถนนสุรินทร์-ปราสาท โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๘๕-๖ โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๘๗ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๕๐ บาท
ทองธารินทร์  ๖๐ ถนนศิริรัฐ  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๒๘๑-๘ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๑๕๘๐ จำนวน ๒๒๐ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๖,๐๐๐ บาท
นิวโฮเต็ล  ๖-๘ ถนนธนสาร (ใกล้สถานีรถไฟ) โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๒๒ โทรสาร ๐ ๔๔๕๓ ๘๔๑๐ จำนวน ๓๑ ห้อง ราคา ๑๘๐-๗๕๐ บาท
นิดเดียว โฮเต็ล ๒๗๙-๒๘๑ ถนนธนสาร โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๐๙ จำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑๘๐-๕๐๐ บาท
                บุญเที่ยง แมนชั่น ๑๐/๑ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๑๖๕-๗ จำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๓๖๐-๔๐๐ บาท
                เพชรเกษม  ๑๐๔ ถนนจิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๗๔, ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๔๐  จำนวน ๑๔๖ ห้อง ราคา ๕๙๐-๕,๕๐๐ บาท
ภิรมย์-อารีย์ เกสท์เฮ้าส์  ๕๕, ๓๒๖ ซอยอรุณี ใกล้โรงเรียนเทศบาล ๓ ถนนทุ่งโพธิ์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๕๑๔๐, ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๓๔ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๒๐๐ บาท
มณีโรจน์  ๑๑/๑ ซ.ปอยตังกอ ถนนกรุงศรีใน โทร. ๐ ๔๔๕๓ ๙๔๗๗-๙ โทรสาร ๐
๔๔๕๓ ๙๔๗๕ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
เมมโมเรียล  ๖๔๖ ถนนหลักเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๘๘ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๔๔ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๐๐ บาท
เลอเบียง รีสอร์ท ๔๕ หมู่๗ ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบลคอโค โทร. ๐๘ ๑๗๓๒ ๔๖๑๕, ๐๘ ๑๗๖๐ ๔๐๘๗ จำนวน ๑๒ หลัง ราคา ๘๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.lebienresort.com" www.lebienresort.com
ส่วนบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ตำบลนอกเมือง โทร. ๐๘ ๙๔๒๘ ๔๗๑๑ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๐๐๓๔ (คุณรวิวรรณ รัตนสูรย์)  จำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
สวนปาล์ม รีสอร์ท ๒๓๔ ถนนสุรินทร์-บุรีรัมย์ ตำบลนอกเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๙๔๕๖-๗ โทรสาร ๐ ๔๔๕๓ ๘๓๓๓ จำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท 
สุรินทร์ มาเจสติก ๙๙ ถนนจิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๘๐-๘๓ โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๗๙ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๕๐๐ บาท  HYPERLINK "http://www.surinmajestic.net" www.surinmajestic.net
แสงทอง สุรินทร์  ๒๗๙-๒๘๑ ถนนธนสาร โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๐๙ โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๔๓๒๙  จำนวน ๙๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๐๐ บาท
อพาร์ทเม้นท์ กฤษดา แกรนด์ พาเลส ๕ ถนนสุริยราช ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๔๔๗๑ ๓๙๙๗-๙จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๕๐ บาท  HYPERLINK "http://www.surin-hotel.com" www.surin-hotel.com
อัมรินทร์ ๒๓๕ ถนนเทศบาล ๑ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๓๐๐ จำนวน ๔๖ ห้อง ราคา ๑๕๐-๕๔๐ บาท

อำเภอท่าตูม
บัลลังก์ เกสต์เฮาส์ ๑๓๑ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าตูม โทร. ๐ ๔๔๕๙ ๑๖๘๕ จำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๙๐-๕๙๐ บาท

อำเภอสังขะ
สวนใหม่ รีสอร์ท ๓๖๗ ถนนราษฎร์ร่วมพัฒนา ตำบลสังขะ โทร. ๐ ๔๔๕๗ ๒๐๑๖ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท

อำเภอชุมพลบุรี
บ้านเหมือนฝัน รีสอร์ท ๑๒๗ หมู่ ๖ บ้านโคกเม็ก ตำบลศรีณรงค์ โทร. ๐๘ ๖๒๕๒ ๔๙๕๑ จำนวน ๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท

อำเภอปราสาท
                ปราสาทธานี ๕๐๗ ถนนสุรินทร์-ช่องจอม โทร. ๐ ๔๔๕๕ ๑๐๑๘ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๕๐-๓๐๐ บาท

ร้านอาหาร
อำเภอเมืองสุรินทร์
จานทอง ๒๐๑/๑๘-๒๐ ถนนจิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๕๕๙๙
โคคา ถนนเทศบาล ๑ ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๓๙๐
ชายน้ำ ๘๐ หมู่๑ ตำบลเฉนียง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๙๗๙
ซุ้มหญ้าคา ๑๒/๘ ถนนสุริยกานต์ ตำบลนอกเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๒ ๐๓๗๘
เซเรเบรส ๓/๙๖-๙๗ ถนนศิริรัฐ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๘๙๐๐
บ้านนา  ๒๕ หมู่๒ ตำบลเฉนียง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๗๘๙
ป่าใหญ่ สเต็กเฮาส์ ๓๖๓/๒ ถนนหลักเมือง โทร. ๐๘ ๑๐๖๘ ๑๘๘๔, ๐๘ ๑๖๖๙ ๙๒๕๑
ภัตตาคารแป๊ะตี๋  ๔๐-๔๒ ถนนเทศบาล ๑ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๖๘๒
ร้านสวนป่า รีสอร์ท กิโลเมตรที่ ๔ ถนนสุรินทร์-ปราสาท โทร. ๐ ๔๔๕๒ ๑๔๑๑-๒
ร้านอาหารเรือนวิไล  ๕๐๑ ถนนสุรินทร์-ลำชี โทร. ๐ ๔๔๕๓ ๘๘๑๑
ระเบียงน้ำ ๔๕ หมู่๗ ตำบลคอโค โทร. ๐๘ ๑๗๓๒ ๔๖๑๕, ๐ ๔๔๗๒ ๕๕๕๙
รัตนาปลาเผา  ๕๕ หมู่๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง โทร. ๐ ๔๔๗๒ ๕๑๙๕
ลำดวน ในโรงแรมทองธารินทร์ โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๒๘๑-๘
วังเพชร  ในโรงแรมเพชรเกษม ๑๐๔ ถนนจิตรบำรุง โทร.๐ ๔๔๕๑ ๑๒๗๔ 
สมบูรณ์โภชนา  ถนนหนองดุม โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๕๑๖๘
ส้มตำเพชรมณี ๒ หลังวัดศาลาลอย โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๖๐๒๔
                สวนอาหารงาช้าง ๕๒๐ ถนนคชสาร โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๑๗๙
สวนอาหารไม้เมือง ๓๒/๘ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง โทร. ๐ ๔๔๕๓ ๑๒๓๔
สำรับต้นเครื่อง  ๒๐๑/๔๔-๖ ถนนจิตรบำรุง โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๕๐๑๕
สุรินทรา ในโรงแรมเมมโมเรียล โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๘๘
อุบลมณี ๘๙ หมู่๒ บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง โทร. ๐๘ ๙๐๓๑ ๔๗๐๕

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 
ตำรวจท่องเที่ยว                  โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง                 โทร. ๑๑๙๓
ประชาสัมพันธ์จังหวัด                      โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๐๕
โรงพยาบาลรวมแพทย์                      โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๓๑๙๒
โรงพยาบาลสุรินทร์                            โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๕๗, ๐ ๔๔๕๑ ๔๖๔๖                
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์        โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๕๒๓
สถานีขนส่งจังหวัดสุรินทร์             โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๗๕๖                
สถานีตำรวจภูธร
                               โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๐๐๗
สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์               โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๙๕, ๐ ๔๔๕๑ ๕๓๙๓                
สำนักงานจังหวัด              
                โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๐๓๙

ใบอนุญาติประกอบธุระกิจเลขที่ 22 - 0258
บริษัท วี.ไอ.พี.ทราเวล แอนด์ เซอวิส : เลขที่ 79/207 หมู่ 22 บ้าน ฟ้าใส ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 081-764-4877 , แฟกซ์ 053-713339

อีเมล์: viptravelandservice@hotmail.com>>viptravelandservice@gmail.com

http://www.viptravelandservice.com, http://www.chiangraitourandtrekking.com, http://www.chiangraitourandcarrent.com,
http://www.viphotelsbooking.com
   
 
CoppyRight ©V.I.P.Travel And Service Tours Company Chiang Rai Thailand